Co je foresight?

Foresight je nástroj, který umožňuje odhalit budoucí výzvy a příležitosti. Mezi výsledky foresightu například patří analýzy trendů, predikce a scénáře budoucího vývoje. Ty se ve státní správě používají zejména ve strategické práci, prioritizaci či posuzování dopadů veřejných politik. Foresight využívá soubor kvalitativních (např. expertní panely, rozhovory) i kvantitativních (modelování, extrapolace) metod, které jsou obvykle založené na odborné či veřejné participaci.

Jak rozvíjíme foresight? 

V think-tanku České priority iniciujeme snahy o rozvoj využití foresightu veřejnou správou. Tím se také snažíme o systematizaci foresightu ve veřejném rozhodování.

Foresight primárně rozvíjíme: 

 • tvorbou metodik
 • zpracováním vlastních foresightových studií na důležitá témata
 • podporou institucionálního ukotvení foresightu 
 • rozvojem komunity lidí se zájmem o foresightové metody
 • všeobecnou osvětou o foresightu 

Na čem jsme pracovali?

Prohlédněte si několik vybraných foresightových projektů, které jsme realizovali: 

 • FUTURE-PRO S podporou TA ČR (Beta2) jsme realizovali projekt pro Úřad vlády a Radu pro výzkum, vývoj a inovace, který slouží jako podklad pro aktualizaci  Národních priorit orientovaného výzkumu.
 • VÝME (Výzvy & Megatrendy). Během projektu FUTURE-PRO jsme vytvořili metodiku  k identifikaci megatrendů a společenských výzev založenou na kombinaci podkladového výzkumu, veřejné participace a expertní deliberaci (metoda Delphi).
 • OPTIONS Realizovali jsme doposud největší forecastingový turnaj v ČR (během kterého účastníci poskytují své predikce na různá témata) a na základě zkušeností a poznatků z něj jsme vydali certifikovanou metodiku využití úsudkového forecastingu ve veřejném rozhodování.
 • FutuRIS: Ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR jsme realizovali foresightové workshopy pro Pražský inovační institut (PII) zaměřené na budoucí vývoj inovačního ekosystému v Praze s cílem aktualizovat krajskou inovační strategii (RIS3).
 • Joint Research Centre Dlouhodobě spolupracujeme s Joint Research Centre, což je vědecká a znalostní služba Evropská komise, která provádí výzkum s cílem poskytovat nezávislé vědecké poradenství a podporu politice EU (video z prezentace v rámci projektu Futures4Europe).

Na čem nyní pracujeme?

Mezi plánované foresightové aktivity patří:

 • Strategický rámec ČR 2030 Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí mapujeme doposud nepokryté problematiky (tzv. bílá místa) a posuzujeme relevanci stávajících cílů s ohledem na budoucí vývoj a případné inkoherence mezi cíli strategie. Součástí této aktivity byla i Kreativní soutěž, která spočívala v uměleckém zpracování odpovědi na otázku “Jak bude vypadat život v Česku v roce 2050?”. Díla jsme poskytli účastníkům foresightových workshopů k aktualizaci Strategického rámce ČR 2030. Tři nejlepší výtvory, jejichž autory jsme finančně odměnili, si můžete prohlédnout zde.
 • Forecastingový turnaj FORPOL Šestiměsíční projekt FORPOL navazuje na úspěšný forecastignový turnaj OPTIONS. Hlavním cílem turnaje FORPOL (FORecasting for POLicy) je poskytnout veřejným institucím užitečné predikce na důležitá společenská témata. 
 • Foresightová metodická příručka: Jedna z klíčových příčin sporadického využívání foresightu je v kontextu české veřejné správy nízké povědomí o tomto nástroji a metodách. Cílem metodické příručky je proto poskytnout důležité informace o foresightu relevantním zástupcům institucí veřejné správy.
 • Foresight v české veřejné správě a zahraničí: Navrhujeme způsoby možné institucionalizace foresightu v českém prostředí veřejné správy. Přestože je foresight v zahraničí hojně využíván, v české veřejné správě prozatím institucionalizován nebyl, a proto se inspirujeme praxí jak v zahraničí, tak v Česku, a to i mimo veřejnou správu. 
 • MPO - strategie RIS3: Spolupracujeme s gestorem strategie RIS3 v oblasti podpory Výzkumu, vývoje a inovací.

Inspirace ze zahraničí

V zahraničí je foresight dlouhodobě důležitá součást strategického plánování a v jeho dosavadní implementaci lze pozorovat několik příkladů dobré praxe, což nás motivuje usilovat o jeho uplatnění v české veřejné správě. Díky zahraničním příkladům se navíc můžeme inspirovat, abychom se v české implementaci foresightu vyvarovali chyb.
 

 • Například ve Velké Británii foresightová jednotka Government Office for Science vydala report k vývoji obezity, Tackling Obesities: Future Choices, která ovlivnila vydání strategického dokumentu Healthy weight, healthy lives: a cross government strategy. Strategie, jejíž cíl je prevence obezity, byla podpořena vládními investicemi ve výši 372 milionů liber na tříleté období. 
 • Foresightové poznatky se také významně využívají v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za účelem definování dlouhodobých investic. Jako relevantní příklad lze aktuálně zmínit Projekt BOHEMIA, který poskytuje přehled o potřebách a příležitostech v oblasti výzkumu a inovací a spoluurčuje zaměření Horizon Europe.
   

K využití foresightu standardně dochází i v rámci mezinárodních organizací jako je OECD, NATO nebo EU, např. v rámci sítě ​​European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS). Ta pravidelně publikuje foresightové studie identifikující budoucí výzvy pro politiku EU. V rámci Evropské komise funguje také Joint Research Center (JRC), které poskytuje metodickou podporu ve foresightových metodách a zpracovává vlastní studie. JRC vydalo množství studií v otázkách udržitelné ekonomiky, digitalizace nebo evropské strategické autonomie, které se pak využívají ve strategických reportech i v aktivitách jednotlivých útvarů Evropské komise.

Foresightové metody

Foresight nabízí široký výběr forem a metod od kvalitativních po kvantitativní. 

 • Kvalitativní jsou takové metody a formy, které problém zkoumají do hloubky zpravidla s malým vzorkem respondentů. Slabina těchto metod je časová a organizační náročnost a nízká míra jejich zobecnitelnosti; výsledky lze aplikovat primárně na zkoumané prostředí. 
 • Kvantitativní metody a formy sice přinášejí zobecnitelné výsledky, nicméně jejich přínos je omezený, protože výstupy metod jsou obvykle číselné údaje bez širších souvislostí.

Kvalitní foresightová studie vyžaduje kombinaci metod, protože jednotlivé metody se vzájemně doplňují a umožňují tak zahrnout různé perspektivy na budoucnost.

Níže uvádíme tzv. Foresight Diamond, který obsahuje nejpoužívanější foresightové metody včetně jejich rozlišení.

Zdroj: Pazour et al. (2017) na základě Popper (2008)

Spolupracujte s námi

Pokud Vás naše projekty zaujaly a chtěli byste se do zapojit, nebo prostě chcete mít větší přehled o našich foresightových aktivitách, ozvěte se nám na emailové adrese: foresight@ceskepriority.cz