Jsme připraveni na budoucnost? 

Foresight je nástroj pro odhalení budoucích výzev a příležitostí pomocí analýzy trendů a tvorby scénářů.

Připravenost a ohled na různé budoucnosti nám umožní lépe předvídat dopady našich současných rozhodnutí a přijít s inovativními řešeními, které posílí odolnost celé společnosti.

Co je foresight se dozvíte v našem krátkém videu:

Co ve foresightu děláme? 

V think-tanku České priority prosazujeme využití foresightu (nejen) ve veřejné správě a spojujeme komunitu lidí se zájmem o budoucnost.

Čtyři směry, ve kterých pracujeme:

  • foresightové projekty a studie 
  • osvěta a vzdělávání 
  • návrhy institucionálních změn
  • metodická podpora  

Naše projekty

Národní vize

Připravujeme podklady pro vznik národní vize, která bude základem hlubokých systémových změn v buoudcnu. 

Odborný predikční tým (OPT)

Uskupení nejpřesnějších forecasterů, které poskytuje predikce na vývoj ve strategických tématech.

FORPOL

Díky forecastingovýmu turnaji FORPOL jsme poskytli veřejným institucím predikce na důležitá společenská témata. 

MPSV ForSI

Projekt ForSI (Foresight for Social Innovation) mapuje sociální časované bomby, které nás mohou v budoucnu překvapit. 

MŽP ČR2030

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí popisujeme klíčové aspekty udržitelného rozvoje v Česku do roku 2050.

PII FutuRIS

Odhalujeme silné a slabé stránky inovačního ekosystému v Praze s ohledem na globální megatrendy, které formují naši budoucnost.

ÚV-RVVI Future-pro

Na základě analýzy globálních megatrendů identifikujeme prioritní oblasti pro veřejnou podporu výzkumu a vývoje v Česku. 

VÝME


Metodika pro analýzu megatrendů a velkých společenských výzev.

Vzdělávání

Máme bohaté zkušenosti s vedením workshopů ve veřejné správě, pro studenty i pro širokou veřejnost.

Jak probíhá foresightový workshop?

Po úvodní prezentaci o foresightu a jeho strategickém využití analyzujeme klíčové trendy ovlivňující naši budoucnost, hodnotíme jejich význam a nejistotu, a učíme se vytvářet na jejich základě scénáře budoucího vývoje. Diskutujeme o potřebných krocích pro přípravu nebo vyhnutí se těmto scénářům a zamýšlíme se nad preferovanou budoucností v dané oblasti.
Workshop je přizpůsoben potřebám účastníků a zahrnuje tradiční i kreativní metody, jako jsou role hry a spekulativní design.

Zaujal vás náš vzdělávací workshop? Ozvěte se nám!
foresight@ceskepriority.cz

Naše inspirace

Budoucnost se může zdát daleká a nejistá, hoří nám spousta současných problémů a chybí čas nad ní přemýšlet.

V zahraničí je foresight důležitou součástí strategického plánování, což nás motivuje usilovat o jeho uplatnění v české veřejné správě. Jak na to popisujeme v naší studii Institucionalizace

Zahraniční praxe
 

Metodická příručka

Tato metodická příručka definuje foresight, metodický postup zpracování foresightových analýz a způsob jejich evaluace. Vznik metodické příručky reaguje na omezené povědomí o foresightu jako výzkumném nástroji, který může zefektivnit rozhodování (nejen) veřejné správy. 

Slovníček

Nejsou vám jasné některé z používaných pojmů? Sepsali jsme Foresightový slovníček pojmů, kde jsou všechny klíčové termíny stručně vysvětleny, abychom usnadnili studium našich foresightových dokumentů.

Foresightové metody

Foresight poskytuje různé kvalitativní a kvantitativní metody s různou mírou odbornosti a kreativity. Kvalitní foresightová studie vyžaduje jejich kombinaci, protože se vzájemně doplňují a umožňují tak zahrnout různé perspektivy na budoucnost. V rozcestníku metod, který představuje níže, představujeme pouze vybrané foresightové metody, které považujeme za hojně využívané a nejvíce relevantní.

Výběr správné foresightové metody (či kombinace metod) závisí primárně na tom, pro jakou část zpracování foresightové studie je metoda určena. V metodické příručce, kterou jsme zpracovali, rozdělujeme foresightovou studii do třech částí:

  • Porozumět: komplexní vyhodnocení aktuální situace, bližší poznání zkoumaného systému a identifikace potenciálních náznaků nových trendů a vývoje.
  • Předvídat: formulace scénářů dalšího vývoje, popisy stavu budoucnosti a vize (ne)preferovaných budoucností.
  • Plánovat: identifikace doporučení k dalšímu rozhodování, které bude reflektovat nejen aktuální stav systému, ale i budoucí vývoj.

Rozcestník foresightových metod

Desk research
Porozumět

Desk research, nebo-li sekundární výzkum, označuje kolekci a analýzu již dostupných informací. Hlavní cíl spočívá v popisu a pochopení aktuálního stavu systému a náznaků dalšího vývoje.

Delphi
Porozumět

Delphi je iterativní (2–3 kola) dotazování a anonymní konzultační proces, jehož cíl je agregovat expertní a kvalifikované odhady a identifikovat a prioritizovat strategicky důležité otázky.

Horizon scanning
Porozumět

Cílem je lépe porozumět podstatě a tempu změny a na základě slabých signálů a trendů identifikovat náznaky budoucích příležitostí, hrozeb a možného vývoje.
 

Textové analýzy
Porozumět

Cílem textové analýzy, či také text miningu, je identifikovat nepoznané vzory, přelomové jevy a obecně jakékoliv poznatky ve velkém množství nezpracovaných, strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Analýza křížových dopadů
Předvídat

Analýza křížových dopadů je analytický přístup, který slouží pro odhad vzájemného působení daného souboru událostí. Cílem je tedy určit, jak výskyt jedné události ovlivní výskyt dalších událostí.
 

Futures wheel
Předvídat

Futures wheel ilustruje, jaké dopady mohou mít události či trendy na zkoumanou oblast. Zjednodušeně si lze metodu představit jako mapování dopadů ve formě myšlenkových map.

Modelování a simulace
Předvídat

Modelování a simulace (někdy také forecasting či extrapolace) označuje vytváření a experimentování s matematickým modelem, který napodobuje chování reálného procesu v čase.

Scénáře
Předvídat

Scénáře lze definovat jako konkrétní příběhy, které popisují, jakým směrem se budoucnost může vyvíjet.Cílem je zohlednit několik variant budoucího vývoje. 
Three horizons
Předvídat

Three horizons sleduje, jak se probíraný scénář či obecně budoucnost vyvine v závislosti na pokroku. Metoda rozlišuje mezi třemi horizonty aktuálního stavu systému.

Úsudkový forecasting
Předvídat

Úsudkový forecasting je metoda informovaného odhadování budoucího vývoje nejčastěji využívaná v komplexních multisektorových problematikách nebo v situacích s nedostatkem dat.

Visioning
Předvídat

Visioning je proces, který slouží k prioritizaci cílů a záměrů. Respondenti mají díky metodě příležitost uvést, jak vypadá žádoucí či naopak nežádoucí (příp. preferovaná) budoucnost.

Backcasting
Plánovat

Backcasting je metoda, která stanovuje nezbytné kroky vedoucí k preferované budoucnosti. Respondenti identifikují, co se musí změnit mezi přítomností a budoucností.
 

Roadmapping
Plánovat

Roadmapping ilustruje, jak na sebe různé faktory v čase působí a ovlivňují tak vývoj zájmové oblasti. Zjednodušeně si ji lze představit jako časovou osu, do které vstupují různé faktory.

Wind tunneling
Plánovat

Wind tunneling (někdy také označován jako stress-testing) slouží k poznání toho, jak mohou být nové nebo stávající politiky, strategie, či opatření ovlivněny v různých scénářích.

Chcete se lépe připravit na budoucnost?
Chcete s námi spolupracovat?
Chcete se foresight naučit?

Ozvěte se nám na foresight@ceskepriority.cz