Roadmapping


Fáze analytického procesu

Plánovat

Cíl a popis

Roadmapping (někdy také tvorba cestovních map) ilustruje, jak na sebe výzkum, trendy, politika, intervence apod. v průběhu času působí a ovlivňují tak vývoj zájmové oblasti politiky nebo strategie. Zjednodušeně si ji lze představit jako časovou osu, do které vstupují zmíněné proměnné.

Přístup

Pro roadmapping jsou vhodné participativní přístupy, jako je např. workshop s klíčovými zainteresovanými stranami a odborníky.

Vstupy

Cestovní mapy nemusí reflektovat žádný scénář nebo vizi, ke které se musí dospět – mohou být vytvářeny s cílem identifikovat optimální politické kroky pro vznikající trendy či události, a proto do analýzy mohou vstupovat i výsledky horizon scanning.

Design

Vodítkem této metody je jednoduchá časová osa, do které účastníci zapisují očekávané výzkumné poznatky, trendy, politiky, intervence apod. Alternativně se může využít druhá šablona, která spočívá v identifikaci hybných sil (faktory, které způsobují vznik nebo ovlivňují vývoj určitého jevu či systému), událostí, technologií a hodnot v pozorovaném období. Obě šablony jsou inspirovány prací SOIF (2019).

Postup

Government Office for Science (2017) doporučuje participativní formy přístupu (workshop, expertní panel apod.) a následující postup:

Krok 1: Definice zaměření
Nejdříve musí dojít k souhlasu ohledně zaměření cestovní mapy: jedná se o identifikaci klíčových událostí (apod.), které musí nastat, aby se dospělo do preferované budoucnosti, nebo jde o definici dalšího vývoje identifikovaného trendu, hrozby či příležitosti?

Krok 2: První draft cestovní mapy
Zpracování prvního draftu je rychlý brainstorming, přičemž v dalších krocích se s mapou bude dále pracovat. Není nutné obsáhnout všechna témata již během tohoto kroku. V závěru první části se účastníci musí zamyslet, co je nutné objasnit a o čem se musí zjistit více.

Krok 3: Výzkum
Specifické oblasti identifikované ve druhém kroku jsou podrobeny detailní analýze: dochází k rešerši odborné literatury na daná témata, přičemž se využívají také poznatky z úvodní foresightové části Porozumět. Ke třetímu kroku se může přistupovat prostřednictvím rozhovorů a dalších výzkumných metod.

Krok 4: Rozpracování časové osy
Ve čtvrtém kroku dochází k úpravám časové osy na základě získaných poznatků. 

Výstup 

Výstup je časová osa obsahující události a rozhodovací body, které ilustrují vývoj systému.

Interpretace a další využití

Identifikovaná opatření, jejichž cílem je upravovat očekávaný vývoj (sled událostí), v dalším kroku mohou podstoupit wind tunneling, aby se otestovala jejich robustnost s ohledem na pravděpodobný stav budoucnosti.

Roadmapping je typický příklad metody identifikující nová opatření či doporučení, které mohou být využity v akčním plánu jakékoliv strategie či obecně politické intervence.

Příklad studie

Cestovní mapa, zpracovaná finskou organizací SITRA, popisuje konkrétní opatření, která mohou urychlit přechod na konkurenceschopné oběhové hospodářství v zemi. Zároveň tato studie upozorňuje na osvědčené postupy a pilotní projekty, které lze snadno replikovat. Studie je kolekcí stovek nápadů, podnětů a názorů odborníků.