Delphi


Fáze analytického procesu

Delphi je jedna z metod, kterou lze využít ve všech částech zpracování foresightové studie. Britská Government Office for Science (2017) nicméně Delphi zařazuje mezi metody, které shromažďují informace o budoucnosti – v kontextu této příručky zařazení odpovídá první foresightové části Porozumět.

Cíl a popis

Delphi je iterativní (2–3 kola) dotazování a anonymní konzultační proces, jehož cíl je agregovat expertní a kvalifikované odhady a identifikovat a prioritizovat strategicky důležité otázky.

Přístup

Na rozdíl od rozhovorů či expertního panelu Delphi probíhá anonymně a v několika kolech. Konzultace probíhají obvykle online. Po agregaci poznatků od jednotlivců v prvním kole dochází ve druhém kole ke kolekci zpětné vazby a v závislosti na ní mohou respondenti upravit svoje hodnocení.

Vstupy

Účastníci by měli být před zahájením Delphi seznámeni s dosavadním stavem poznání. Do Delphi tak vstupují poznatky z desk research či horizon scanning, přičemž tyto vstupy mají informativní charakter.

Design

Šablona níže odkazuje na ilustrativní postup Government Office for Science (2017), a sice poslední kolo Delphi. Na obě osy je možné dosadit jakoukoliv proměnnou: relevance, jistota, urgence řešení, důležitost, míra konsensu respondentů apod.

Postup

Britská Government Office for Science (2017) například navrhuje následující postup:

Krok 1: Stanovení cíle
Delphi přirozeně začíná definováním tématu či výzkumné otázky. Zadání musí jasně rámovat, co je předmětem studie a co naopak není.

Krok 2: Formulace tvrzení
V prvním kolem Delphi se respondentům pošle první úkol, a sice formulovat přibližně 10 nápadů či tvrzení. Tato tvrzení se následně podrobí rešerši a odstraní se duplicity. Alternativně lze tato tvrzení definovat v užší expertní skupině za pomocí rozhovorů či focus group.

Krok 3: Identifikace zásadních tvrzení
Ve druhém kole Delphi jsou originální tvrzení zaslány zpátky, přičemž respondenti označují 10 tvrzení, které jsou podle nich ty nejzásadnější. Pouze ta tvrzení, která označila nejvyšší část respondentů postupují do dalšího kola.

Krok 4: Ohodnocení nejdůležitějších myšlenek
Ve třetím kole Delphi dochází k ohodnocení vybraných 10 tvrzení. Hodnocení je závislé na potřebách zadavatele. Například lze hodnotit na škále od 1 do 10 důležitost tvrzení a urgenci řešení daného tvrzení.

Krok 5: Přezkoumání pořadí a určení prioritních otázek
Vyhodnocení důležitosti a urgentnosti (či pravděpodobnosti výskytu, finanční náročnosti, komplexnost problému atp.) řešení lze vizualizovat s pomocí matice uvedené části Design výše. Po vizualizaci přichází prostor pro prioritizaci klíčových otázek, problémů či příležitostí.

Výstup

Příhodným výstupem je výčet témat, která by měla být prioritizována relevantními aktéry a adresována opatřeními či strategiemi.

Interpretace a další využití

Výsledky této metody jsou vhodným vstupem do foresightové metody futures wheel, která zkoumá dopady vybraných záležitostí. Plynule lze na Delphi navázat také tvorbou scénářů.

Závěry Delphi jsou užitečné jako podklad pro formulaci strategií. Jako příklad lze uvést sociální oblast: odborníci při Delphi definují klíčové zájmové oblasti (např. energetická chudoba), které by dlouhodobý strategický dokument měl reflektovat, aby došlo k prevenci problému.

Příklad studie

Výzkum Lintonen et al. (2014) měl za cíl předpovědět změny ve využívání drog ve Finsku do roku 2020. Použita byla metoda Delphi, které se zúčastnili odborníci na drogovou problematiku z národní sítě EU. Výsledky této studie uvádí, že se finská společnost bude muset připravit na nárůst poptávky po péči související s drogami, a to jak z hlediska obsahu péče, tak z hlediska financování služeb.