Futures wheel


Fáze analytického procesu

Předvídat

Cíl a popis

Futures wheel je forma strukturovaného brainstormingu, která ilustruje, jaké dopady mohou mít zásadní události či trendy na zkoumanou oblast či politiku. Zjednodušeně si lze futures wheel představit jako mapování dopadů ve formě myšlenkových map.

Přístup

Protože je futures wheel v určité míře brainstormingové cvičení, je vhodné využít participativní přístupy, jako je workshop, expertní panel či Delphi.

Vstupy

Do analýzy může vstupovat scénář identifikovaný v předchozím kroku, plánované opatření či strategie vlády nebo událost (například Brexit).

Design

Futures wheel je de facto mentální mapa, která znázorňuje, jak se jednotlivé dopady ovlivňují a jak na sebe časově navazují. Rozlišují se dopady prvního, druhého a třetího řádu.

Postup

Relativně jednoduchý proces metody futures wheel definuje SOIF (2019) na příkladu workshopu následovně:

Krok 1: Představení řešené otázky
Účastníci by měli být v první řadě seznámeni s řešenou problematikou, kterou může být konkrétní událost, politické opatření trend nebo scénář či vize.

Krok 2: Dopady prvního řádu
Hlavní facilitační otázka druhého kroku je: Pokud situace nastane, co bude následovat? Účastníci by přitom měli přemýšlet jak o pozitivních, tak o negativních dopadech výhradně prvního řádu - tedy bezprostředních dopadech situace.

Krok 3: Dopady druhého a třetího řádu
V dalším kroku se účastníci zabývají dopady druhého řádu. Facilitační otázka se opakuje, nicméně v tomto případě neřeší původní situaci, ale jednotlivě její dopady. Stejný postup následuje i v případě dopadů třetího řádu.

Krok 4: Shrnutí výsledků
Cíl posledního kroku spočívá v upřesnění výsledků. Účastníci odpovídají na následující facilitační otázky: Jaké nejdůležitější dopady jste zjistili? Kdo jsou klíčové zainteresované strany, které mohou tyto důsledky nejlépe řešit? Co je třeba udělat v krátkodobém horizontu? Co je třeba udělat v dlouhodobém horizontu?

Výstup 

Jako výstup lze označit strukturovaný seznam přímých a nepřímých důsledků dané události či trendu.

Interpretace a další využití

Nejvhodněji na futures wheel navazuje analýza křížových dopadů, v rámci které se identifikovaným dopadům přisuzují pravděpodobnosti výskytu a popis vzájemných interakcí (tzv. smyčky zpětné vazby).

Ze své podstaty je futures wheel vhodný nástroj pro úpravu plánovaných opatření. Pokud se prokáže že opatření bude mít nežádoucí dopady, je nutné opatření adekvátně upravit.

Příklad studie

Defila et al. (2018) využili  metodu ve svém výzkumu zaměřeném na budoucnost energetické politiky z pohledu spotřebitelů. Cílem bylo zjistit jak samotní spotřebitelé vnímají potenciální změny a jaké dopady na jejich život by změny mohly přinést.