Co je to foresight?

Foresight je nástroj, který umožňuje odhalit budoucí výzvy a příležitosti. Mezi výsledky foresightu například patří analýzy trendů, predikce a scénáře budoucího vývoje. Ty se ve státní správě používají zejména ve strategické práci, prioritizaci či posuzování dopadů veřejných politik.

Foresight využívá soubor kvalitativních metod (např. expertní panely, rozhovory) i kvantitativních  metod (modelování, extrapolace), které jsou obvykle založené na odborné či veřejné participaci.

Jak foresight rozvíjíme? 

V think-tanku České priority iniciujeme snahy o rozvoj využití foresightu veřejnou správou. Tím se také snažíme o systematizaci foresightu ve veřejném rozhodování.

Foresight primárně rozvíjíme: 

 • tvorbou metodik
 • zpracováním vlastních foresightových studií na důležitá témata
 • podporou institucionálního ukotvení foresightu 
 • rozvojem komunity lidí se zájmem o foresightové metody
 • všeobecnou osvětou o foresightu 

Kde se inspirujeme?

V zahraničí je foresight dlouhodobě důležitá součást strategického plánování a v jeho dosavadní implementaci lze pozorovat několik příkladů dobré praxe, což nás motivuje usilovat o jeho uplatnění v české veřejné správě. Díky zahraničním příkladům se navíc můžeme inspirovat, abychom se v české implementaci foresightu vyvarovali chyb.
 

 • Například ve Velké Británii foresightová jednotka Government Office for Science vydala report k vývoji obezity, Tackling Obesities: Future Choices, která ovlivnila vydání strategického dokumentu Healthy weight, healthy lives: a cross government strategy. Strategie, jejíž cíl je prevence obezity, byla podpořena vládními investicemi ve výši 372 milionů liber na tříleté období. 
 • Foresightové poznatky se také významně využívají v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za účelem definování dlouhodobých investic. Jako relevantní příklad lze aktuálně zmínit Projekt BOHEMIA, který poskytuje přehled o potřebách a příležitostech v oblasti výzkumu a inovací a spoluurčuje zaměření Horizon Europe.

K využití foresightu standardně dochází i v rámci mezinárodních organizací jako je OECD, NATO nebo EU, např. v rámci sítě ​​European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS). Ta pravidelně publikuje foresightové studie identifikující budoucí výzvy pro politiku EU. V rámci Evropské komise funguje také Joint Research Center (JRC), které poskytuje metodickou podporu ve foresightových metodách a zpracovává vlastní studie. JRC vydalo množství studií v otázkách udržitelné ekonomiky, digitalizace nebo evropské strategické autonomie, které se pak využívají ve strategických reportech i v aktivitách jednotlivých útvarů Evropské komise.

Na čem pracujeme?

Mezi plánované foresightové aktivity patří:

 • Strategický rámec ČR 2030 Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí mapujeme doposud nepokryté problematiky (tzv. bílá místa) a posuzujeme relevanci stávajících cílů s ohledem na budoucí vývoj a případné inkoherence mezi cíli strategie. Součástí této aktivity byla i Kreativní soutěž, která spočívala v uměleckém zpracování odpovědi na otázku “Jak bude vypadat život v Česku v roce 2050?”. Díla jsme poskytli účastníkům foresightových workshopů k aktualizaci Strategického rámce ČR 2030. Tři nejlepší výtvory, jejichž autory jsme finančně odměnili, si můžete prohlédnout zde.
 • Forecastingový turnaj FORPOL Šestiměsíční projekt FORPOL navazuje na úspěšný forecastignový turnaj OPTIONS. Hlavním cílem turnaje FORPOL (FORecasting for POLicy) je poskytnout veřejným institucím užitečné predikce na důležitá společenská témata. 
 • MPO - strategie RIS3 Spolupracujeme s gestorem strategie RIS3 v oblasti podpory Výzkumu, vývoje a inovací.

Na čem jsme pracovali?

Prohlédněte si několik vybraných foresightových projektů, které jsme již realizovali: 

 • Foresightová metodická příručka Jedna z klíčových příčin sporadického využívání foresightu je v kontextu české veřejné správy nízké povědomí o tomto nástroji a metodách. Cílem metodické příručky je proto poskytnout důležité informace o foresightu relevantním zástupcům institucí veřejné správy.
 • Foresight v české veřejné správě a zahraničí Navrhujeme způsoby možné institucionalizace foresightu v českém prostředí veřejné správy. Přestože je foresight v zahraničí hojně využíván, v české veřejné správě prozatím institucionalizován nebyl, a proto se inspirujeme praxí jak v zahraničí, tak v Česku, a to i mimo veřejnou správu. 
 • FUTURE-PRO S podporou TA ČR (Beta2) jsme realizovali projekt pro Úřad vlády a Radu pro výzkum, vývoj a inovace, který slouží jako podklad pro aktualizaci  Národních priorit orientovaného výzkumu.
 • VÝME (Výzvy & Megatrendy). Během projektu FUTURE-PRO jsme vytvořili metodiku  k identifikaci megatrendů a společenských výzev založenou na kombinaci podkladového výzkumu, veřejné participace a expertní deliberaci (metoda Delphi).
 • OPTIONS Realizovali jsme doposud největší forecastingový turnaj v ČR (během kterého účastníci poskytují své predikce na různá témata) a na základě zkušeností a poznatků z něj jsme vydali certifikovanou metodiku využití úsudkového forecastingu ve veřejném rozhodování.
 • FutuRIS: Ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR jsme realizovali foresightové workshopy pro Pražský inovační institut (PII) zaměřené na budoucí vývoj inovačního ekosystému v Praze s cílem aktualizovat krajskou inovační strategii (RIS3).
 • Joint Research Centre Dlouhodobě spolupracujeme s Joint Research Centre, což je vědecká a znalostní služba Evropská komise, která provádí výzkum s cílem poskytovat nezávislé vědecké poradenství a podporu politice EU (video z prezentace v rámci projektu Futures4Europe).

Slovníček

 • Nejsou vám jasné některé z používaných pojmů? Sepsali jsme Foresightový slovníček pojmů, kde jsou všechny klíčové termíny stručně vysvětleny, abychom usnadnili studium našich foresightových dokumentů.

Metodická příručka

Tato metodická příručka definuje foresight, metodický postup zpracování foresightových analýz a způsob jejich evaluace. Vznik metodické příručky reaguje na omezené povědomí o foresightu jako výzkumném nástroji, který může zefektivnit rozhodování (nejen) veřejné správy. 

Foresight v české veřejné správě a zahraničí

Tento dokument slouží jako podklad pro budoucí jednání s cílem identifikace nejvhodnějšího modelu institucionálního ukotvení foresightové jednotky v české veřejné správě, kde prozatím systematické ukotvení foresightu chybí.
Vychází z poznatků zahraniční praxe, odborné literatury, rozhovorů s českými i zahraničními experty a představuje potenciál českého kontextu.

Foresightové metody

Foresight nabízí široký výběr kvalitativních a kvantitativních metod, které se zároveň vyznačují různou mírou expertízy, kreativity, interakce a evidence. Kvalitní foresightová studie vyžaduje jejich kombinaci, protože se vzájemně doplňují a umožňují tak zahrnout různé perspektivy na budoucnost. V rozcestníku metod, který představuje níže, představujeme pouze vybrané foresightové metody, které považujeme za hojně využívané a nejvíce relevantní. Pro další inspiraci lze navštívit Government Office for Science (2017), SOIF (2019) nebo Pazour et al. (2017).

Výběr správné foresightové metody (či kombinace metod) závisí primárně na tom, pro jakou část zpracování foresightové studie je metoda určena. V metodické příručce, kterou jsme zpracovali, rozdělujeme foresightovou studii do třech částí:

 • Porozumět: komplexní vyhodnocení aktuální situace, bližší poznání zkoumaného systému a identifikace potenciálních náznaků nových trendů a vývoje.
 • Předvídat: formulace scénářů dalšího vývoje, popisy stavu budoucnosti a vize (ne)preferovaných budoucností.
 • Plánovat: identifikace doporučení k dalšímu rozhodování, které bude reflektovat nejen aktuální stav systému, ale i budoucí vývoj.

Rozcestník foresightových metod

Desk research
Porozumět

Desk research, nebo-li sekundární výzkum, označuje kolekci a analýzu již dostupných informací. Hlavní cíl spočívá v popisu a pochopení aktuálního stavu systému a náznaků dalšího vývoje.

Delphi
Porozumět

Delphi je iterativní (2–3 kola) dotazování a anonymní konzultační proces, jehož cíl je agregovat expertní a kvalifikované odhady a identifikovat a prioritizovat strategicky důležité otázky.

Horizon scanning
Porozumět

Cílem je lépe porozumět podstatě a tempu změny a na základě slabých signálů a trendů identifikovat náznaky budoucích příležitostí, hrozeb a možného vývoje.
 

Textové analýzy
Porozumět

Cílem textové analýzy, či také text miningu, je identifikovat nepoznané vzory, přelomové jevy a obecně jakékoliv poznatky ve velkém množství nezpracovaných, strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Analýza křížových dopadů
Předvídat

Analýza křížových dopadů je analytický přístup, který slouží pro odhad vzájemného působení daného souboru událostí. Cílem je tedy určit, jak výskyt jedné události ovlivní výskyt dalších událostí.
 

Futures wheel
Předvídat

Futures wheel ilustruje, jaké dopady mohou mít události či trendy na zkoumanou oblast. Zjednodušeně si lze metodu představit jako mapování dopadů ve formě myšlenkových map.

Modelování a simulace
Předvídat

Modelování a simulace (někdy také forecasting či extrapolace) označuje vytváření a experimentování s matematickým modelem, který napodobuje chování reálného procesu v čase.

Scénáře
Předvídat

Scénáře lze definovat jako konkrétní příběhy, které popisují, jakým směrem se budoucnost může vyvíjet.Cílem je zohlednit několik variant budoucího vývoje. 
Three horizons
Předvídat

Three horizons sleduje, jak se probíraný scénář či obecně budoucnost vyvine v závislosti na pokroku. Metoda rozlišuje mezi třemi horizonty aktuálního stavu systému.

Úsudkový forecasting
Předvídat

Úsudkový forecasting je metoda informovaného odhadování budoucího vývoje nejčastěji využívaná v komplexních multisektorových problematikách nebo v situacích s nedostatkem dat.

Visioning
Předvídat

Visioning je proces, který slouží k prioritizaci cílů a záměrů. Respondenti mají díky metodě příležitost uvést, jak vypadá žádoucí či naopak nežádoucí (příp. preferovaná) budoucnost.

Backcasting
Plánovat

Backcasting je metoda, která stanovuje nezbytné kroky vedoucí k preferované budoucnosti. Respondenti identifikují, co se musí změnit mezi přítomností a budoucností.
 

Roadmapping
Plánovat

Roadmapping ilustruje, jak na sebe různé faktory v čase působí a ovlivňují tak vývoj zájmové oblasti. Zjednodušeně si ji lze představit jako časovou osu, do které vstupují různé faktory.

Wind tunneling
Plánovat

Wind tunneling (někdy také označován jako stress-testing) slouží k poznání toho, jak mohou být nové nebo stávající politiky, strategie, či opatření ovlivněny v různých scénářích.

Odolnost

Foresight přispívá k posilování odolnosti komunit a celých státních celků, a proto se konceptu odolnosti také věnujeme. Mimo anticipační vládnutí se v tomto ohledu zaměřujeme i na síťování důležitých aktérů a efektivní přenos poznatků. Naším cílem je Česko odolné vůči budoucím hrozbám, které nás v negativním smyslu významně neodkloní od dosavadního vývoje.

Spolupracujte s námi

Pokud Vás naše projekty zaujaly a chtěli byste se do zapojit, nebo prostě chcete mít větší přehled o našich foresightových aktivitách, ozvěte se nám na emailové adrese: foresight@ceskepriority.cz