Visioning


Fáze analytického procesu

Předvídat

Cíl a popis

Visioning je proces, který slouží k prioritizaci cílů a záměrů. Respondenti mají díky metodě příležitost uvést, jak vypadá žádoucí či naopak nežádoucí (příp. preferovaná) budoucnost.

Přístup

Metoda poskytuje vysokou míru flexibility. Výsledků je možné dosáhnout pomocí participativních (workshop, expertní panel) i neparticipativních (dotazník, individuální rozhovory) přístupů.

Vstupy

Do visioningu může například vstupovat určité politické opatření či strategie, a sice v případě, kdy je nezbytné, aby se její realizátoři shodli na svých představách o změnách, které strategie či opatření přinese. Visioning nicméně může být zpracován bez konkrétních vstupů (např. občané sdílejí své vize o budoucnosti města).

Design

Visioning nemá v porovnání s futures wheel nebo three horizons jasně daný design, podle kterého se postupuje. Z případové studie CIMULACT (viz níže), nicméně lze uvést následující pomůcku:

Postup

Ilustrativní příklad CIMULACT (2016) k visioningu přistupuje následujícím způsobem:

Krok 1: Příprava účastníků
CIMULACT (2016) využil pro individuální přípravu účastníků inovativní řešení v podobě inspirativního magazínu zaslaného účastníkům před konáním události. Hlavním cílem bylo seznámit je s koncepcí výzkumu a aktuálním stavem systému. V úvodní části samotného workshopu pak účastníci v rámci přípravy brainstormovali, jaké změny nastaly v posledních cca 30 letech, aby si lépe uvědomovali měřítko dalšího vývoje.

Krok 2: Imaginace
Účastníkům výzkumu je v dalším kroku v jakékoliv formě (např. fotografie) prezentována konkrétní problematika, která se vztahuje k probíranému tématu. Úkolem účastníků je poukázat na otázky, u kterých je vyšší či nižší potenciál změny během následujících let.

Krok 3: Vytváření vizí
V tomto kroku je záměrem sepsání krátkých příběhů, které navazují na témata předložená v předchozím kroku. Příběhy by měly ilustrovat vize účastníků: jakým směrem se společnost bude vyvíjet či jaké hrozby a příležitosti očekávají.

Krok 4: Konsolidace
Poslední krok je zaměřený na syntézu výsledků. Výstupem je několik ucelených vizí preferovaných budoucností, které reflektují relevanci jednotlivých témat a pravděpodobnost výskytu různých dopadů.

Výstup 

Výstupem jsou sdílené aspirace o budoucnosti: čeho by mělo být optimálně dosaženo co nejdříve a co lze odložit. Výstupy lze prezentovat v jakékoliv formě, přičemž vhodná je pro tuto metodu i expozice či konference.

Interpretace a další využití

Vzhledem k tomu, že je cílem prioritizace cílů a identifikace žádoucí budoucnosti, je vhodné na tuto metodu navázat v další části tvorbou scénářů, backcastingem či roadmappingem.

Visioning pomáhá vyjasnit si očekávání a sdílené cíle mezi zainteresovanými stranami. Identifikace společných vizí slouží ke konsenzu mezi relevantními aktéry o tom, co má být dosaženo.

Příklad studie

Hlavním cílem projektu CIMULACT (2016) bylo přispět k relevanci evropského výzkumu a inovací zapojením občanů a odborníků. Respondenti využívali své každodenní životní zkušenosti a představivost, aby formulovali svá přání ohledně žádoucích změn a udržitelné budoucnosti. Zapojeno bylo 30 zemí (včetně Česka), přičemž v každé probíhal celodenní workshop, při kterém účastníci debatovali jejich vize budoucnosti.