Analýza křížových dopadů


Fáze analytického procesu

Porozumět

Cíl a popis

Analýza křížových dopadů je analytický přístup, který slouží pro odhad vzájemného působení daného souboru událostí. Cílem je tedy určit, jak výskyt jedné události ovlivní výskyt dalších událostí.

Přístup

Nejčastěji je tato metoda využívána v kvantitativní podobě pomocí dotazníků či Delphi (v případě, že jsou odhady doplněny o vysvětlující komentář).

Vstupy

Do analýzy křížových dopadů nejčastěji vstupují výsledky metody futures wheel, která posuzované dopady identifikuje. 

Design

Analýza křížových dopadů je vázána na jednoduchou matici, ve které je číselně vyjádřeno, jak dopady vypsané v prvním sloupci ovlivňují dopady v první řádku (A-G). Přímý dopad A na C se zjistí z řádku 1, sloupce 4 matice.

Postup

Analýza se vyznačuje relativně normativním postupem:

Krok 1: Identifikace událostí
Do analýzy musí vstupovat události, dopady či hypotézy, které se budou hodnotit. Ty lze identifikovat s pomocí futures wheelDelphi či na základě rešerše odborných článků.

Krok 2: Výběr hodnotící škály
Důležitý krok je stanovení hodnotící škály. Autoři příkladové studie níže používají škálu od -5 do +5, přičemž negativní hodnoty značí negativní vztah (oslabení) mezi proměnnými a pozitivní hodnoty pozitivní vliv (posílení).

Krok 3: Hodnocení
V posledním kroku již respondenti konkrétně hodnotí, jak na sebe jednotlivé události působí. Využita je v tomto kroku zmíněná matice. Pro hodnocení lze zvolit následující otázku: 

Do jaké míry ovlivní výskyt události A výskyt události B?
Do jaké míry ovlivní změna události A událost B?

Výstup 

Výstup je matice, která obsahuje, jak na sebe jednotlivé události působí.

Interpretace a další využití

Výsledky metody jsou dobrý vstup do Delphi v části Plánovat. Zároveň by měla analýza využívat dopady identifikované za pomocí metody futures wheel.

Relevantní odborníci a zainteresované strany mohou díky tomu diskutovat vliv klíčových událostí na vlastní vize rozvoje. Dále jsou výsledky vhodným podkladem pro prioritizaci opatření: je vhodné upřednostnit taková opatření, která nejvíce cílí na potenciální dopady nejpravděpodobnější a nejvlivnější události.

Příklad studie

Cílem studie  Panula-Ontto et al. (2018) bylo zmapovat důležité hnací síly změn v období 2017-2030 ve spotřebě a výrobě elektřiny ve Finsku. Změny byly analyzovány pomocí modelu křížových dopadů založeném na procesu modelování, který se skládal z workshopů, panelových diskusí a individuální práce odborníků. Model byl následně analyzován pomocí počítačové techniky vypočítávání křížového dopadu EXIT.