Desk research


Fáze analytického procesu

Porozumět

Cíl a popis

Desk research, nebo-li sekundární výzkum, označuje kolekci a analýzu již dostupných informací a datových sad. Hlavní cíl spočívá v popisu a pochopení aktuálního stavu systému, případně náznaků dalšího vývoje.

Přístup

Výzkum od stolu je příhodný název, neboť se metoda uskutečňuje primárně vyhledáváním článků, datových sad, či  periodik v online prostředí. Systematický sběr informací lze podpořit přístupem STEEP, díky němuž zajistíme pokrytí všech relevantních perspektiv.

Vstupy

Do analýzy vstupují odborné publikace, kvantitativní data, databáze, výsledky sčítání lidu, sbírky zákonů, články v masmédiích, archivní spisy a mnoho dalších zdrojů.

Vzhledem k tomu, že systematický sběr informací je úvodní krok foresightové studie, do analýzy v části Porozumět nevstupují výsledky jiných metod.

Design výzkumu

Šablona určená pro zpracování metody reflektuje analýzu STEEP.

Postup

Desk research lze zpracovat například následujícím postupem:

Krok 1: Stanovení cíle

Na samotném začátku musí být jasně určeno, co je předmětem studie, a zároveň musí být definováno, na jaké otázky či typy informací již nebude brán zřetel.

Krok 2: Sběr informací

Vyhledávání a ukládání nových informací může být strukturované (pravidelné sledování webů, nastavení upozornění) nebo nestrukturované (náhodné vystavení, metoda sněhové koule). Základem je systematické zaznamenávání a následné sdílení mezi jednotlivými členy týmu.

Krok 3: Zpracování informací

Získané informace se v posledním kroku musí podrobit analýze, která poskytne komplexní pochopení aktuálního stavu systému.

Výstupy

Forma výstupu není pevně stanovená. Za výstup lze považovat report, či v případě kvantitativní analýzy, grafy a tabulky.

Interpretace a další využití

Pomocí desk research lze získat komplexní přehled o řešeném tématu. Slouží primárně jako vstup do dalších foresightových částí Předvídat a Plánovat a jako samotný přístup k dalším foresightovým metodám.

Příklad studie

Cílem první části Zprávy o budoucnosti, kterou vydala finská vláda v roce 2017, bylo odpovědět na otázky ohledně budoucnosti práce a důsledků probíhajících změn. Výstupy této studie zpracovala skupina expertů, přičemž byly dále diskutovány na 40 workshopech a seminářích.