Cost-benefit analýza alias Analýzou k učení

Projekt "CBA: Analýzou k učení" číslo CZ.03.03.01/00/22_022/0001244 byl podpořen Operačním programem Zaměstnanost plus. Projekt je financován Evropskou Unií.

Jednou z klíčových aktivit, kterým se v Českých prioritách věnujeme je tzv. analýza nákladů a přínosů, jinak také cost-benefit analýza (CBA). Jeden z našich týmů se jí důkladně věnuje a počítá a porovnává předpokládané nebo odhadované náklady a přínosy spojené s určitým rozhodnutím, projektem či intervencí. 

Náš přístup, označovaný jako společenská CBA, znamená hodnocení široké škály finančních i nefinančních dopadů a bere ohled jak na cílovou populaci, tak jiné zúčastněné či ovlivněné strany určitého problému. Jejím smyslem je převod takto identifikovaných dopadů do monetárního vyjádření, které představuje jejich celkový společenský dopad. 

CBA umožňuje do výsledné monetizace zahrnout i společenskou hodnotu dopadů, u kterých peněžní hodnota není přímo zjevná nebo je obtížně zjistitelná – k často monetizovaným dopadům patří například dopady zdravotní, psychické, dosažené vzdělání, práce, kriminalita a volný čas. Naopak dopady, které nelze kvantifikovat nebo monetizovat sice nevstupují do finálního číselného výsledku, ale jsou popsány jako součást analýzy.

V našem případě spolupracujeme v rámci CBA především s neziskovými organizacemi či veřejnými institucemi, které mají zájem porozumět lépe dopadu své práce, zhodnotit konkrétní aktivity a následně tak vylepšit své služby. CBA umožňuje organizacím rozhodovat se nejen na základě dat (nejde pouze o konečný výsledek a na něm založená rozhodnutí), ale také podporuje zvědomování celého procesu, který k němu vede – tj. schopnost analyzovat a v co největší možné míře hodnotit svůj dopad. 

Ze zkušenosti víme, že důkladná CBA si žádá také důkladnou přípravu, avšak cesta, která k ní vede, není přímočará. Jde o časově náročnou aktivitu a ne vždy máme hned k dispozici relevantní data a poznání o dané problematice. I přesto však vnímáme, že je v této ambici také cesta cílem a s několika organizacemi na CBA pracujeme. 

Myšlenku jsme realizovali i skrze projekt CBA: Analýzou k učení, podpořený Operačním programem Zaměstnanost plus. Primárním cílem projektu je testovat možnosti využívání CBA, předávat know how o CBA a optimalizovat sběr dat v několika neziskových organizacích a orgánech státní správy. Mezi organizace, které se s námi zapojily do budování cesty k zhodnocení dopadu a kterým jsme poskytli podporu, patří Rubikon Centrum, Czechitas, Vězeňská služba ČR, Asociace organizací v oblasti vězeňství, Institut oddlužení a řešení předlužení a Ministerstvo spravedlnosti. Výstupy spolupráce budou pro organizace užitečné v několika oblastech, včetně možnosti úpravy poskytovaných služeb, lepšímu zacílení služeb a ke vnitřní i vnější komunikaci organizace včetně advokacie na systémové úrovni.