Podívejte se na příklady naší práce z různých projektů 

Možnosti zvýšení příjmů státního rozpočtu

Jak zvýšit příjmy státního rozpočtu?
Zpracovali jsme 6 efektivních opatření s ročním příjmovým potenciálem 140 miliard Kč. Tato doporučení vznikla na základě inspirace ze zahraničí a zpětné vazby od odborníků. Ve výběru jsme zohlednili vliv na ekonomiku, proveditelnost i sociální dopady. 

Forecastingový turnaj FORPOL

FORPOL neboli Forecasting for policy poskytuje veřejným institucím robustní predikce budoucího vývoje v důležitých společenských tématech.

Turnaj se koná od 5. října 2022 do 30. března 2023. 

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

Ve spolupráci s PAQ Research jsme vydali sadu doporučení na téma bydlení, vzdělání a práce. Konkrétní identifikované návrhy na opatření mají za cíl usnadnit proces integrace ukrajinských občanů do české společnosti.

Moderní řízení veřejných financí v ČR

V této studii popisujeme moderní nástroje řízení veřejných financí (Public Finance Management) dle dobré zahraniční praxe, shrnujeme nedostatky současné praxe v ČR a navrhujeme vhodné nástroje k zavedení v ČR na úrovni ústřední státní správy: zejména programové rozpočtování a revize výdajů.

Náklady bytové nouze

Spolu s Platformou pro sociální bydlení jsme vytvořili studii, ve které vyhodnocujeme náklady vyvolané bytovou nouzí a představujeme logický rámec jejích možných systémových řešení.

Postoje veřejnosti ke způsobům politického rozhodování 

Dle průzkumu by česká široká veřejnost uvítala vyšší míru zapojení odborníků a vědců nejen do kontroly činnosti politických institucí, ale i do samotného politického rozhodování.
Tento report popisuje poznatky z průzkumu, jenž proběhl na přelomu roku 2021 a 2022. Zúčastnilo se ho 1000 respondentů a s jeho organizací nám pomohl tým z Behavio Labs.

Projekt FORESIGHT

Rozvíjíme a propagujeme foresight pro využití v české veřejné správě. Díky tomuto nástroji můžeme identifikovat výzvy a příležitosti v horizontu několika desetiletí.
Realizujeme vlastní studie, poskytujeme metodickou podporu a navrhujeme vhodná institucionální ukotvení.

Megatrendy a velké společenské výzvy

Pro Úřad vlády ČR jsme identifikovali globální megatrendy, které budou nejvíce ovlivňovat kvalitu života v ČR.Výstupy tohoto projektu by měly sloužit mnohým dalším veřejným institucím i neziskovému a soukromému sektoru.

Forecastingové turnaje

Uspořádali jsme největší forecastingový turnaj v ČR a vytvořili oficiální metodiku pro využití forecastingu ve veřejném rozhodování.
Robustní predikce budoucího vývoje umožňují organizacím dělat chytrá rozhodnutí a zvyšovat potenciál dopadů těchto rozhodnutí.

Informované vládnutí

Ve spolupráci s řadou dalších neziskových organizací jsme vytvořili ucelenou koncepci pro modernizaci a zefektivnění státní správy.Cílem této snahy je systémově podporovat principy a rozvoj "Evidence-Based Policymaking" v české státní správě.

Prioritizace v ČR

V této studii analyzujeme nejlepší zahraniční zkušenosti s prioritizací ve veřejné politice, současné fungování mechanismů výběru priorit v ČR i možné mechanismy, které by zde bylo  vhodné aplikovat nebo alespoň pilotovat, a jaké typy priorit by mohly být vybrány.  

Úvod do CBA

Cost-Benefit Analýza (CBA) je jednou z hlavních analytických metod, které podporují rozhodování o veřejných politikách. Pro základní úvod do této metody jsme napsali článek Úvod do CBA. Pokud se v CBA neorientujete a chcete o zpracování analýzy lepší pojem, doporučujeme si stáhnout Úvod do CBA.

Podpora analytických kapacit ve veřejné správě

PANK je projekt aplikovaného výzkumu s cílem posílit zapojení analytické práce a poznatků do rozhodování veřejné správy. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu Éta, odstartoval v dubnu 2021 a poběží do roku 2023.

Průvodce CBA

Na základě mezinárodních konzultací nejnovějších vědeckých přístupů jsme vytvořili metodického Průvodce pro tvorbu Cost-Benefit Analýzy (CBA). Tuto metodu považujeme za základní pilíř posuzování celospolečenských dopadů veřejných opatření. Během tvorby metodiky jsme konzultovali všechny její aspekty s mnoha experty v ČR i zahraničí. Postupně pracujeme na jejím rozšíření a také metodikách pro další analytické přístupy a metody.

Sektorový přehled k prioritizaci ve vzdělávání

Cílem sektorového přehledu je vytvořit solidní podklad pro následné uvažování o prioritách ve vzdělávání. Závěrečné slidy jsou ukázkou širšího přehledu dostupnosti potřebných dat, který považujeme za velmi důležitou část prioritizace a na kterém nyní pracujeme.

Přehled EBPM organizací

V rámci shromažďování inspirace ze zahraničí jsme připravili několik případových studií, které se soustředí na nejtypičtější aktivity, se kterými se u EBPM institucí setkáváme. Jejich finalizaci předcházela důkladná diskuze s příslušnými organizacemi.

Intervence v raném dětství (ECI)

Tento přehled literatury byl vytvořen zejména za účelem zjištění výsledků studií, které se zabývají různými intervencemi na děti v raném dětství s cílem dlouhodobě zvýšit jejich úspěšnost a kvalitu života. Tento dokument je výsledkem přípravné fáze, na kterou případně naváže rozsáhlejší cost-benefit analýza (CBA) na toto téma. Toto je pracovní živá verze, která bude dále rozšiřována a upravována.

Rychlost na dálnicích

V této studii kvantifikujeme náklady a přínosy možných změn rychlosti na dálnicích v České republice. Cílem studie je vytvořit kvalitní podklad pro rozhodování Ministerstva Dopravy. Studie je v anglickém jazyce a v současné chvíli prochází posledními oponentními posudky.

Zajímá vás detailnější přehled našich aktivit a výstupů? Napište nám na info@ceskepriority.cz