Podívejte se na příklady naší práce z různých projektů 

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

Ve spolupráci s PAQ Research jsme vydali sadu doporučení na téma bydlení, vzdělání a práce. Konkrétní identifikované návrhy na opatření mají za cíl usnadnit proces integrace ukrajinských občanů do české společnosti.

Postoje veřejnosti ke způsobům politického rozhodování 

Dle průzkumu by česká široká veřejnost uvítala vyšší míru zapojení odborníků a vědců nejen do kontroly činnosti politických institucí, ale i do samotného politického rozhodování.

Tento report popisuje poznatky z průzkumu, jenž proběhl na přelomu roku 2021 a 2022. Zúčastnilo se ho 1000 respondentů a s jeho organizací nám pomohl tým z Behavio Labs.

Megatrendy a velké společenské výzvy

Pro Úřad vlády ČR jsme identifikovali globální megatrendy, které budou nejvíce ovlivňovat kvalitu života v ČR.Výstupy tohoto projektu by měly sloužit mnohým dalším veřejným institucím i neziskovému a soukromému sektoru.

Moderní řízení veřejných financí v ČR

V této studii popisujeme moderní nástroje řízení veřejných financí (Public Finance Management) dle dobré zahraniční praxe, shrnujeme nedostatky současné praxe v ČR a navrhujeme vhodné nástroje k zavedení v ČR na úrovni ústřední státní správy: zejména programové rozpočtování a revize výdajů.

Forecastingové turnaje

Uspořádali jsme největší forecastingový turnaj v ČR a vytvořili oficiální metodiku pro využití forecastingu ve veřejném rozhodování.

Robustní predikce budoucího vývoje umožňují organizacím dělat chytrá rozhodnutí a zvyšovat potenciál dopadů těchto rozhodnutí.

Náklady bytové nouze

Spolu s Platformou pro sociální bydlení jsme vytvořili studii, ve které vyhodnocujeme náklady vyvolané bytovou nouzí a představujeme logický rámec jejích možných systémových řešení.

Prioritizace v ČR


V této studii analyzujeme nejlepší zahraniční zkušenosti s prioritizací ve veřejné politice, současné fungování mechanismů výběru priorit v ČR i možné mechanismy, které by zde bylo vhodné aplikovat nebo alespoň pilotovat, a jaké typy priorit by mohly být vybrány.  

Úvod do CBA

Cost-Benefit Analýza (CBA) je jednou z hlavních analytických metod, které podporují rozhodování o veřejných politikách. Pro základní úvod do této metody jsme napsali článek Úvod do CBA. Pokud se v CBA neorientujete a chcete o zpracování analýzy lepší pojem, doporučujeme si stáhnout Úvod do CBA.

Informované vládnutí

Ve spolupráci s řadou dalších neziskových organizací jsme vytvořili ucelenou koncepci pro modernizaci a zefektivnění státní správy.Cílem této snahy je systémově podporovat principy a rozvoj "Evidence-Based Policymaking" v české státní správě.

Podpora analytických kapacit ve veřejné správě

PANK je projekt aplikovaného výzkumu s cílem posílit zapojení analytické práce a poznatků do rozhodování veřejné správy. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu Éta, odstartoval v dubnu 2021 a poběží do roku 2023.

Sektorový přehled k prioritizaci ve vzdělávání

Cílem sektorového přehledu je vytvořit solidní podklad pro následné uvažování o prioritách ve vzdělávání. Závěrečné slidy jsou ukázkou širšího přehledu dostupnosti potřebných dat, který považujeme za velmi důležitou část prioritizace a na kterém nyní pracujeme.

Přehled EBPM organizací

V rámci shromažďování inspirace ze zahraničí jsme připravili několik případových studií, které se soustředí na nejtypičtější aktivity, se kterými se u EBPM institucí setkáváme. Jejich finalizaci předcházela důkladná diskuze s příslušnými organizacemi.

Rychlost na dálnicích

V této studii kvantifikujeme náklady a přínosy možných změn rychlosti na dálnicích v České republice. Cílem studie je vytvořit kvalitní podklad pro rozhodování Ministerstva Dopravy. Studie je v anglickém jazyce a v současné chvíli prochází posledními oponentními posudky.

Průvodce CBA

Na základě mezinárodních konzultací nejnovějších vědeckých přístupů jsme vytvořili metodického Průvodce pro tvorbu Cost-Benefit Analýzy (CBA). Tuto metodu považujeme za základní pilíř posuzování celospolečenských dopadů veřejných opatření. Během tvorby metodiky jsme konzultovali všechny její aspekty s mnoha experty v ČR i zahraničí. Postupně pracujeme na jejím rozšíření a také metodikách pro další analytické přístupy a metody.

Intervence v raném dětství (ECI)

Tento přehled literatury byl vytvořen zejména za účelem zjištění výsledků studií, které se zabývají různými intervencemi na děti v raném dětství s cílem dlouhodobě zvýšit jejich úspěšnost a kvalitu života. Tento dokument je výsledkem přípravné fáze, na kterou případně naváže rozsáhlejší cost-benefit analýza (CBA) na toto téma. Toto je pracovní živá verze, která bude dále rozšiřována a upravována.

Zajímá vás detailnější přehled našich aktivit a výstupů? Napište nám na info@ceskepriority.cz