Karty hybných sil 2040

Centre for Strategic Futures (CSF), strategická jednotka na singapurském Úřadu předsedy vlády, vydala v dubnu 2022 Driving Forces 2040 Cards (Karty hybných sil 2040). Tato publikace má podnítit diskuzi o klíčových změnách, které budou formovat prostředí v roce 2040, a o možných způsobech, jakými se mohou projevit. CSF v publikaci rozlišuje mezi hybnými silami a tzv. divokými kartami, které představují příležitosti a hrozby s nízkou pravděpodobností výskytu a velkým dopadem, které by v případě, že nastanou, mohly mít rušivý dopad. 

Mezi divoké karty patří rozsáhlé zemětřesení, které zasáhne severozápad Spojených států. Následkem tohoto zemětřesení bude záplava západního pobřeží a tsunami, které také zasáhne Japonsko. Povahu přírodní katastrofy bude mít i další divoká karta, a sice sluneční superbouře. Uvolněné částice z bouře se srazí s magnetickým polem země a poškodí všechny elektrické a elektronické systémy na neurčitou dobu.

Jednou ze 17 hybných sil autoři pojmenovali jako “Myslete na metropoli”, kterou popisují následovně: Politický, hospodářský a sociální význam městských celků, jako jsou města a provincie, roste na pozadí rychlé urbanizace. Metropole mají také stále větší vliv a postavení na globální scéně oproti státům. Mezi dopady, které tato hybná síla může mít, patří například to, že špatně spravované periferie metropolí budou ovládané gangy, přičemž v některých případech může dojít k tomu, že tato místní ilegální vláda bude území spravovat lépe než volení zástupci. Jako další potenciální dopad lze zmínit vystěhovávání rezidentů na venkov, a to z důvodu dosažení fyzických limitů metropolí.

Mimo výše uvedené CSF identifikovalo celkem 17 hybných sil a zároveň 5 divokých karet. Balíček slouží jako základ pro vytvoření širokého porozumění pravděpodobným způsobům, jakými by se mohlo změnit prostředí. Tato zjištění nejsou předpovědí ani kompletním výčtem. Spíše nabízejí alternativní způsoby, jak přemýšlet o budoucnosti.