Workshopový podzim: Foresight s Institutem cirkulární ekonomiky

Náš podzim byl tento rok nabitý foresightovými workshopy, které jsme zaměřili na aktuální témata jako je cirkulární ekonomika, AI nebo sociální problémy. V této sérii vám postupně představíme, jak tyto workshopy vypadaly a co na nich účastníci a účastnice společně vymysleli.

První z představených workshopů jsme organizovali v listopadu společně s Institutem cirkulární ekonomiky (dále jako INCIEN), který dlouhodobě pomáhá organizacím a podnikům zavádět cirkulární principy do praxe.  Na workshopu se sešli představitelé oblasti ze sektoru stavebnictví a automotive, kteří diskutovali opatření pro zvýšení cirkularity v těchto oblastech. Cílem bylo tato opatření, vycházející z nové studie INCIEN pod názvem Příležitosti cirkulární ekonomiky pro dekarbonizaci českého průmyslu (Stavebnictví, Automobilový průmysl), testovat pro jejich robustnost vůči různým scénářům vývoje. V každé oblasti účastníci pracovali se čtyřmi scénáři budoucího vývoje a snažili se reflektovat jak budou navrhnutá opatření fungovat v specificky daných podmínkách. Pracovali se čtyřmi scénáři vycházejícími z nejistot ohledně uhlíkové intenzity v ekonomice a socioekonomických nerovností: 

V případě Stavebnictví  z workshopu vyplynulo, že cirkulární strategie vedoucí ke zpomalení materiálových toků představují významnou systémovou změnu. Tato změna zejména ve scénářích s velkými nerovnostmi a/nebo vyšší uhlíkovou intenzitou pravděpodobně narazí na závažné překážky z důvodu absence politické vůle, společenského konsensu nebo regulačních opatření na podporu jejich uplatnění. Ve všech scénářích se zdá být problematická i zvýšená míra rekonstrukce stavebního fondu. Zajímavé bylo, že i ve zdánlivě “nezelených” scénářích by mohl předpokládaný vývoj podpořit alespoň některá dílčí cirkulární opatření (např. dlouhou životnost nebo využití druhotných surovin) v důsledku společensko-ekonomických tlaků. Vzhledem ke složitosti problematiky a propojení jednotlivých opatření bude hrát zásadní roli finanční nebo fiskální podpora a jasné plány, pravidla a regulace pro úspěšnou implementaci. 

Obecně mohou opatření, v případě že se vůči zelené transformaci většina společnosti vyhradí, narazit na jev nárůstu nerovností, kdy smysl dekarbonizace nebude pro všechny skupiny obyvatel stejný. V takové tendenci by bylo nejisté, jak by fungovala podpora financování zelených a dostupných řešení. Opatření tedy mohou narazit na to, že rekonstrukce budou drahé a bez dalších incentiv, např. směrem k inovativnosti, a také časově náročné. 

V případě odvětví Automotive z workshopu vyplynulo, že model mobility, kde převažuje sdílení aut, se pro účastníky jevil jako těžko uchopitelný a vzdálený dnešní realitě. Ať už z důvodů společenského statusu a pohodlí spojených s vlastnictvím automobilu nebo kvůli spíše skeptickému pohledu na budování infrastruktury nutné k fungování sdílené a autonomní dopravy v prostředí ČR. Diskuse se zaměřila především na již známější a prověřená opatření jako jsou recyklace a repasování, zazněla také podpora zpřehlednění materiálových toků a přechod k materiálovým pasům. Nejčastěji zmiňovanými tématy v oblasti příležitostí a akčních kroků byla kombinace investic do vědy, výzkumu a inovací (včetně aplikovaného výzkumu) a podpora vzdělávání s ohledem na rozvoj nových oborů a propojení teorie s praxí. 

Opatření mohou obecně narazit na nenasycenost trhu práce z důvodu nízké imigrace ze zemí mimo EU a vysokou nezaměstnaností, zejména v průmyslu. Technologický rozvoj a relativní ekonomický blahobyt avšak mohou vést ke vzniku nových pracovních míst a oborů. Ekonomický blahobyt může ale vyvíjet tlak na spotřebu a rychlou výměnu produktů, což vede ke krátké životnosti výrobků. Technologicky a ekonomicky je situace komplikovaná závislostí na zemích mimo EU v strategických oblastech, jako jsou materiály a energetika. Environmentálně je významný outsourcing emisí mimo EU, což by snížilo motivaci zmírnit materiálové toky v EU. Politicky hraje roli regionalizace a uzavírání se světu, což může vést k zakonzervování technologického pokroku v EU a chybějícímu tlaku na dekarbonizaci. Tyto bariéry a výzvy ukazují na složitost a mnohorozměrnost přechodu k cirkulární ekonomice v automobilovém průmyslu.