Co jsme zjistili v projektu FORPOL?

O projektu

Mezi od března 2022 do dubna 2023 organizovaly České priority forecastingový turnaj s cílem podpořit rozhodování ve veřejné správě. Z celkových 54 otázek byly téměř všechny vytvořeny ve spolupráci s 16 různými veřejnými či neziskovými organizacemi, většinou odděleními na ministerstvech.

Každý z našich partnerů měl možnost definovat své nejpalčivější otázky, které jsme následně společně na workshopech přetvořili ve forecastingové otázky (více o jejich potřebách se lze dočíst v loňské metodice. Po zpravidla třech týdnech zodpovídání registrovanými forecastery partneři obdrželi manažerská shrnutí predikcí davu i úvah, kterými se komunita zabývala.

Turnaj probíhal na samostatné subdoméně platformy Metaculus, která v současnosti slouží jako domov pro pokračující FORPOL Open. Na každou otázku v průměru odpovídalo 72 forecasterek a forecasterů, přičemž mediánově každý z nich zadal 18 predikcí. V průběhu turnaje jsme o jeho konání informovali i v českých médiích a veřejném prostoru, např. v podcastu Respektu či na přednášce v sérii Matematické problémy nematematiků na MFF UK.  

Pro sdílení našich poznatků v rámci mezinárodní forecastingové komunity jsme sepsali naše zkušenosti i doporučení pro budoucí projekty do souhrnné zprávy. Tato je dostupná v originální anglické verzi na webu projektu FORPOL. Základních pět ponaučení lze ale shrnout následujícím způsobem:

Ponaučení

 1. Je vhodné rozvíjet partnerství s tvůrci politik napříč oblastmi. Najít úředníky se zájmem o analytické inovace není zásadní překážkou, a tak je možné se věnovat různým tématům.
   
 2. Forecasting jako součást obecných foresightových aktivit. Zejména v EU si tvůrci politik stále více uvědomují význam foresightu. Jejich rostoucí obeznámenost s metodami jako je plánování scénářů nebo horizon scanning může vytvářet příležitosti také pro forecasting.
   
 3. Je potřeba se vypořádat i se složitými, dlouhodobými otázkami. Partneři o ně mají značný zájem, a pokud se podaří je dobře podchytit, mohou mít významné dopady.
   
 4. I ve slibných případech lze úplný úspěch očekávat jen v 25 % spoluprací. Forecasting i přes zájem často není prioritou, a na cestě k dosažení konkrétních dopadů je mnoho kroků, kde se proces může zastavit.
   
 5. Jasně měřitelné velké dopady jsou spíše snem. Velké dopady většinou vychází z velkých rozhodnutí, které je problematické přisuzovat konkrétním informacím. Měřitelné a identifikovatelné dopady vznikají spíše u menších rozhodnutí, což ovšem ovlivňuje i význam těchto dopadů.

Dopady

Několik z našich partnerů se nám již ozvalo s tím, že na základě informací/posudků uvedených v našich zprávách podnikli konkrétní kroky. To se týká například problematiky exekucí a rozdílných interpretací trendů v jejich počtech; nebo pravděpodobnosti extrémních scénářů evropského makroekonomického vývoje, kdy forecasterky a forecasteři pomohli slovenskému ministerstvu financí pomohlo kalibrovat existující modely.

Jiní mezitím začleňují forecastingové poznatky do širšího cyklu svého procesu tvorby politik. Kromě toho nám naše zkušenosti a upřímné rozhovory s tvůrci politik i účastníky FORPOL poskytly přehled o tom, jaká úskalí se zesilují, když se forecastingové turnaje zaměřují na otázky veřejných politik.

Zdá se také užitečné prozkoumat různé přístupy k zvyšování povědomí a zkušeností s forecastingem mezi tvůrci politik. V našem případě jsme odhalili zvědavost a ochotu vyzkoušet si forecasting i na nečekaných institucionálních místech (tj. například v Technologické agentuře ČR). To nás utvrzuje v tom, že přístup "externích prognóz" (ve srovnání s budováním interních forecastingových turnajů nebo zaměřením se na rozvoj forecastingových dovedností úředníků veřejné správy) stojí za další zkoumání právě proto, že nám umožňuje tento zájem zjistit a využít bez ohledu na institucionální a senioritní rozdíly či dostupnost zdrojů.

Ačkoliv doufáme, že všem čtenářům přijde zpráva z projektu FORPOL zajímavá, je psaná zejména s cílem pomoci budoucím projektům věnujícím se propojení forecastingu a veřejných politik. V tomto duchu je její součástí i příloha tzv. Methodological Guidelines, kde na základě vlastních zkušeností přímo komentujeme otázky a rozhodnutí, které v průběhu organizace takového forecastingového turnaje vznikají.

Celý dokument v anglickém jazyce.